بسمه تعالي

 مشخصات درخواست کننده

 نام: نام خانوادگي:  جنسيت:مردزن      کدملي (ده رقم)

معاونت واحد  تحريريه/بخش

تلفن    وضعيت استخدامي شماره کارمندي(کارکنان رسمي، پيماني)

مدت اعتبار   توضيحات: (اختياري)

درخواست عضويت يا تغييرات در Portal.iribnews.ir

 نوع درخواست:

 سطح دسترسي:      سمت:

 نام کاربري (در صورت در خواست تغيير): (ترکيبي از نام و نام خانوادگي)                                                                                      امضاء در خواست کننده :

                                                                                                            تاريخ :     /      /

مشخصات مقام مجاز (مديرکل/مدير)

  مدير محترم انفورماتيک سياسي

     لطفا نسبت به ايجاد/تغيير دسترسي کاربر با مشخصات فوق در سامانه پورتال خبري معاونت سياسي دستور اقدام صادر فرمائيد .

                                      نام:   نام خانوادگي:  

                                                                                    سمت:  

                                                                                            تاريخ                              امضاء:

دستور مدير انفورماتيک معاونت سياسي

احسان   خان‌احمدي

تاريخ             امضاء:        

 اقدام کننده انفورماتيک سياسي

کاربري ساخته شده : ---------------   گذرواژه جديد: ---------------------   (در صورت ايجاد تغيير در گذرواژه) 

نام:-------------  نام خانوادگي:-------------------         ساعت                    تاريخ             امضاء:        

پس از تکميل اطلاعات اين برگ آنرا چاپ کرده، به تاييد مقام مجاز رسانده و تحويل دفتر انفورماتيک سياسي دهيد.